Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Sedoc.pl oraz realizacji kodów Sedoc

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usług przez Klienta, który zamawiając Usługi oświadcza, że akceptuje go w całości.

1.2. Administratorem Serwisu jest firma SEDOC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482150, NIP: 584-27-33-295, Regon 221974975 ("Administrator"). Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: pomoc@sedoc.pl, zwany dalej również Sedoc.

 

2. Definicje

2.1. Serwis - serwis dostępny w domenie internetowej www.sedoc.pl, którego operatorem jest Sedoc, służący w szczególności prezentacji Produktów, realizacji Kodów oraz prezentacji lokalizacji zakupu Towarów.

2.2. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zakupiła Kod od Sedoc bądź w Punkcie Sprzedaży Partnera Sedoc.

2.3. Użytkownik - pojedynczy użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z Serwisu.

2.4. Punkt Sprzedaży Partnera Sedoc - punkt wyposażony w Terminal, gdzie dokonywane są Transakcje elektronicznej sprzedaży Kodów.

2.5. Terminal - Terminal POS/EPOS/ATM wraz z odpowiednim oprogramowaniem – lub inne urządzenie przeznaczone do realizacji Transakcji opłacanych gotówką lub w ramach transakcji kartami bankowymi.

2.6. Transakcja - elektroniczna sprzedaż Kodów w Terminalu.

2.7. Kod - unikalna kombinacja znaków, PIN - umożliwiający Użytkownikowi skorzystanie z produktów lub usługi Dostawcy Treści, zamieszczony na wydruku elektronicznym.

2.10. Produkt – dobro lub usługa wirtualna oferowana przez Dostawcę Treści, dostępny zwykle w sieci Internet, do którego dostęp uzyskiwany jest za pomocą Kodu zawartego na wydruku elektronicznym.

2.11. Kupon – wydruk z Terminala zawierający Kod PIN, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z usługi Dostawcy Treści.

2.12. Sieć Sprzedaży – sieć punktów wyposażonych w Terminale, gdzie dokonywane są transakcje elektronicznej sprzedaży Kodów.

2.13. Okres ważności Kodów - czas od zakupienia Kodu, w którym Użytkownik, może wykorzystać Kod.

2.14. Właściciel Terminali (Subdytrybutor) - jest właścicielem terminali i jest uprawniony do dystrybucji Kodów wśród klientów lub do dalszej dystrybucji Kodów wśród Subdystrybutorów, którzy z kolei mogą prowadzić dystrybucję Kodów wśród klientów.

2.15. Dostawca Treści – podmiot współpracujący z Sedoc, udostępniający Treści.

2.16. Usługa Dostarczenia Danych – oznacza usługę dostarczenia danych umożliwiających skorzystanie z Produktu oferowanego przez Dostawcę Treści.

2.17. Realizacja Kodu – Wpisanie Kodu na stronie www.sedoc.pl w celu otrzymania danych umożliwiających skorzystanie z Produktu oferowanego przez Dostawcę treści.

2.18. Konto - utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą (email) konto, obejmujące dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w późniejszym okresie. Konto umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Sedoc.

2.19. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 

3. Warunki zawarcia umowy

3.1. Sedoc w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Sedoc Usług, a w szczególności poszukiwanie informacji o cenach i innych cechach Produktów oferowanych przez Dostawców Treści.

3.2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także “cookies”.

3.3. Użytkownik Serwisu może w szczególności przeglądać opisy Produktów oraz wyszukiwać lokalizacje Terminali. Użytkownik może również umieszczać w Serwisie opinie na temat Produktów, a także inne materiały, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności Serwisu.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3.5. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Sedoc, Dostawców Treści bądź Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3.6. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, agregowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie.

3.7. Korzystanie z części funkcjonalności przez Użytkownika może wymagać rejestracji w Serwisie.

3.8. Sedoc dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym jednak w celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności Produktu, Użytkownik winien skontaktować się z Właścicielem Terminala w którym będzie dokonywany zakup. Sedoc nie odpowiada za ewentualne różnice w cenie Produktu pomiędzy informacją umieszczoną w Serwisie i w Terminalu.

3.9. Warunkiem zawarcia umowy jest zakupienie Kodu w Terminalu od Właściciela Terminalu.

3.10. Zakupienie Kodu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3.11. Jeżeli w terminie 365 dni od zakupu Kodu Klient nie dokona Realizacji Kodu, Kod przestaje być aktywny. Dostawca Treści może określić, krótszy niż 365 dni okres ważności kodu. Okres ważności kodu znajduje się na Kuponie.

3.12. Przy nabywaniu Kodu należy się upewnić, czy na Kuponie kod PIN. Jeżeli kod PIN jest nieczytelny lub istnieje podejrzenie, że Kupon został w jakikolwiek sposób przerobiony, należy niezwłocznie poinformować Sedoc telefonicznie (dzwoniąc na numer podany na stronie www.sedoc.pl) lub pocztą elektroniczną (pomoc@sedoc.pl) podając numer seryjny Kuponu. Jeżeli nie można odczytać kodu PIN z Kuponu, lecz widnieje na niej numer seryjny, użytkownik zobowiązany jest do przesłania nam kopii tej Kuponu pocztą elektroniczną. Po weryfikacji możliwe jest wystawienie nowego Kuponu.

3.13. Kupon i kod PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i chronić przed dostępem osób niepowołanych. Nie należy ujawniać kodu PIN osobom trzecim.

 

4. Opis usługi dostarczenia danych umożliwiających skorzystanie z Produktu oferowanego przez Dostawcę Treści.

4.1. Sedoc świadczy usługę dostarczenia danych umożliwiających skorzystanie z Produktu oferowanego przez Dostawcę Treści.

4.2. Usługa Dostarczenia Danych jest bezpłatna.

4.3. Usługa Dostarczenia Danych wymaga wcześniejszego zakupu Kodu w Punkcie Sprzedaży Partnera Sedoc. Przy zakupie Kodu Punkt Sprzedaży Partnera Sedoc wydaje ją w formie wydruku papierowego zawierającego m. in. kod PIN (Kupon).

4.4. Sedoc  współpracuje z wieloma Punktami Sprzedaży Partnera Sedoc, prowadzącymi sprzedaż Produktów. Sedoc prezentuje (z zastrzeżeniem ustępu 3.8) w Serwisie opisy Produktów, ceny Produktów oraz Lista Punktów Sprzedaży Partnera Sedoc.  

4.5. W momencie wpisania w Serwisie poprawnego Kodu oraz dokonaniu rejestracji, Klient otrzyma dane umożliwiające skorzystanie z Produktu oferowanego przez Dostawcę Treści.

 

5. Treści Użytkowników

5.1. Sedoc może publikować w Serwisie w całości lub części treści zamieszczone przez Użytkowników.

5.3. Użytkownik wprowadzając treści przyjmuje za nie pełną odpowiedzialność.

5.4. Sedoc nie redaguje treści Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi.

5.5. Sedoc zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5.6. Z chwilą wprowadzenia treści w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie oraz modyfikowanie i dystrybucję przez Sedoc tych treści.

5.7. Sedoc nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w Serwisie wypowiedzi Użytkowników.

 

6. Rejestracja w Serwisie

6.1. Sedoc umożliwia Użytkownikom założenie Konta na zasadach określonych w niniejszym punkcie  i w tym celu udostępnia odpowiednie narzędzia elektroniczne.

6.2. Rejestracja i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

6.3. W celu założenia Konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Serwisu, poprzez podanie danych, a w szczególności: adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

6.4. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

6.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji Konto może zostać zablokowane.

6.6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sedoc, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sedoc, na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez użycie przycisku “usuń Konto”. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Sedoc potwierdzenia usunięcia Konta.

6.7. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres: pomoc@sedoc.pl, o ile nie zakupił Kodu.

6.8. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może, po podaniu zgłoszonej podczas rejestracji adresu email oraz hasła.

6.9. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

6.10. Użytkownik może posiadać jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta.

6.11. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sedoc, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

6.12. Konto jest niezbywalne.

6.13. Sedoc zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

6.14. Sedoc może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

6.15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sedoc może rozwiązać z Użytkownikiem umowę i zamknąć Konto lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

6.16. Jeżeli umowa została rozwiązania na podstawie decyzji Sedoc, Użytkownik nie może się zarejestrować bez uprzedniej zgody Sedoc.

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sedoc Sp. z o.o. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

7.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) w celach związanych ze świadczeniem Usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych dotyczących Usług oferowanych przez Sedoc i podmioty współpracujące.

7.3. Sedoc przestrzega postanowień niniejszego Rozdziału i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących osób korzystających z jego Usług i odwiedzających Serwis.

7.4. Sedoc świadcząc Usługi dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sedoc, a dotyczących Użytkowników. Sedoc z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7.5. Sedoc sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

7.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez Sedoc w ramach Serwisu.

7.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

7.8. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Sedoc w sposób opisany w 7 punkcie Regulaminu, czyli na potrzeby świadczenia Usług przez Sedoc, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sedoc, a także dotyczących Produktów prezentowanych w Serwisie.

7.9. Podanie danych wskazanych w punkcie 6 Regulaminu jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Konta. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.10. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych Usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

7.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7.12. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Nokaut swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Sedoc z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Sedoc. Sedoc może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.13. Sedoc w zakresie niezbędnym do realizacji i świadczenia usługi Dostarczenia Danych może przekazać dane osobowe Kupujących Dostawcy Treści oraz Sieciom Sprzedaży

7.14. Użytkownicy Serwisu mają możliwość otrzymywania od Sedoc informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych należy przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@nokaut.pl. Sedoc dokłada wszelkich starań, by wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.

7.15. Sedoc może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP mogą służyć do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7.16. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane przez Sedoc pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, w celu:

- dostarczania Usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników,

- opracowania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu,

- otrzymywania informacji związanych z bezpieczeństwem, które mają wpływ na kontrolę dostępu do zastrzeżonych treści Serwisu,

- utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Serwisu,

- tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

7.17. Informacje uzyskiwane dzięki plikom “cookies” obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, kraj pochodzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

7.18. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Sedoc informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

 

 

8. Odpowiedzialność Sedoc oraz przerwy techniczne i awarie

8.1. Sedoc dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.

8.2. Sedoc ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.

8.3. W każdym przypadku Sedoc dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu. W tym celu, w miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne, a o przewidywanym terminie i czasie trwania przerwy Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.

8.4. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych Usług, normalnie świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności utraciła możliwość logowania się w Serwisie, przeglądania Produktów oraz korzystania z Usługi Dostarczania Danych.

8.5. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Serwisu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 7.5. powyżej.

8.6. Jeżeli użytkownik poniesie szkodę z winy Sedoc, Sedoc odpowiada za szkody bezpośrednie najwyżej do wysokości ceny zapłaconej za Produkt, nie odpowiada natomiast za szkody pośrednie (np. utratę reputacji).

8.7. Sedoc nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej, powstałe wskutek zamieszek, wojny, klęsk żywiołowych lub innych wydarzeń, których nie jest w stanie kontrolować.

8.8. Sedoc nie gwarantuje stałej dostępności systemu Sedoc, w szczególności dostępności Punktów Sprzedaży Partnerów Sedoc oraz dostępu do Produktu oferowanego przez Dostawcę Treści.

8.9. Poniesione szkody należy niezwłocznie zgłaszać Sedoc. Sedoc zastrzega sobie żądania od Klienta informacji o szkodzie, jeżeli w świetle wymienionych powyżej uregulowań dotyczących odpowiedzialności informacje te są lub mogą być istotne.

 

9. Reklamacje

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług.

9.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Sedoc Sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: pomoc@sedoc.pl.

9.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), skan lub zdjęcie paragonu zakupionego produktu oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

9.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sedoc.

9.5. Reklamacje dotyczące jakości Produktu, należy kierować bezpośrednio do Dostawcy Treści od którego Produkt pochodzi. W przypadku zgłoszenia takiej reklamacji do Sedoc, Sedoc będzie się starał udzielić odpowiednich informacji Użytkownikowi, jednak zastrzega, że takie reklamacje nie będą rozpatrywane przez Sedoc.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zmiany niniejszego regulaminu ogłaszane są w Serwisie minimum 14 dni przed ich wejściem w życie. Należy regularnie przeglądać Stronę Internetową w celu zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu. Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian Klient nie wniesie pisemnego sprzeciwu, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przed terminem wejścia zmian w życie. Zwykłe rozszerzenie funkcjonalności lub wprowadzenie nowych usług nie powoduje zmian w umowie.

10.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.3. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem lub  Klientem, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Sedoc jest prawo polskie.

10.4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.5. Postanowienia odrębnych regulaminów, określających warunki i zakres świadczenia poszczególnych Usług oferowanych przez Sedoc, stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

10.6. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

10.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014

 

Odpowiemy na Twoje pytania napisz do nas

Kontakt

POTRZEBNA POMOC?

By zgłosić nam awarię bądź inne żądanie pomocy, skorzystaj z poniższych opcji kontaktu.

pomoc@sedoc.pl

Wszelkie zapytania drogą e-mail będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.